sâmbătă, 24 noiembrie 2007

ELI SHÂNGHERGHI

Amintatâ Andon Poci, 1972

REALITATI DISPUĽEATÂ

Ańiľi fugu, fugu…
Fârâ acumtinu si scriu, si scriu
Tru cartea ali banâ.
Sigura sântu frândzili di prota
Ş-nai ma muşati frândzi.
Amu bânatâ pânâ asearâ aţeľi ańi
Iu şcretu di omu ari speranţi şi yisi.
Easti toamnâ.
Ca-aestâ tomnâ-ńi si pari sinea
Speranţâli ti vińitorlu
Ca frândzâli uscati câdzurâ
Ţi si câlcarâ di câlâtorlu
Fârâ angâtanu,
Iara yisili, ah yisili,-
câtu nopţâ fârâ somnu
amu chinduritâ ti nâsi.
Azâ loarâ iruşi şi-azbuirarâ,
Vârnu altu hilandru hârâsirâ,
Iara realitatea sta aclo,
Dispuľeatâ di yisi shi speranţâ.
Ma mini nu mi-asparu di-aestâ catandisi,
A s-hiu desilizionatâ di nâsâ.

Niciun comentariu: