sâmbătă, 24 noiembrie 2007

NICOLAE CARATANA

S-amintâ Horopani-Grecia, tu 23-li di Yinaru 1914. Feaţi niheamâ şcoalâ gârţeascâ, niheamâ şcoalâ româneascâ. Avu unâ banâ greauâ: Şapti ańi tru ascheri, polimu, pliguiri greauâ pri frontu, ţisprâdzaţ di ańi hâpsani. Opera a lui literarâ, nai ma mari parti di a ľei easti scriatâ pri limba română. Pri armâneaşti ari publicatâ cu paradzľi a lui la Editura Litera, Bucureşti 1985 cartea “Aşteptu soarile”. Idhyea carti di Editura Cartea Aromânâ -1991 “Aşteptu soarili, Editsia II-a, Rividzutâ shi cu Adâvgari”. Muri 19 Sum-Medru 1992, Constanţa.
FLAMBURÂ S-Ţ-ULU PITRECU TU LUMI

Niţi unu lucru nu-ńi spuni ţi easti,
pânâ nu-ľi bagu heavrâ tu coasti
ş-nu ľi frângu numa cari u poartâ.
Tu iţi lucru intri prin doauâ porţ:
pritu poarta-a lui moartâ
ş-poarta-ľi va-nyiadzâ di-tu morţ.

Cându intri t-unu lucru, intrâ ca preftu,
intrâ ca psalt.
Dă-ľi la nâ parti zborlu-a lui pseftu
aleadzi zboru-ľi atelu cama-analtu.

Zboru-ľi ţi ari
ma multi cicioari
ş-ma multi braţi;

Zborlu ţi ştii ţi spuni,
ľea-ľi-ulu şi zbura-l câtrâ lumi.

Un comentariu:

Dimaca spunea...

Pentru mai multe poezii in aromana, a aparut site-ul poetului Nicolae Caratana. A se vedea aici:
www.nicolae-caratana.ro