sâmbătă, 24 noiembrie 2007

NICOLAE BABU

S-amintă Dişniţa, nigâ Curceauâ, tu 26 di Sum-Medru 1901, ş-muri 9-li di Alunaru 1967, Bucureşti di unu accidentu cu automobilu. Scoala primarâ pri româneşti u nviţă Curceauâ ş-deapoea liceulu românescu Sâruna. Bitisi Facultatea di Economii di Bucureşti tu anlu 1927. Ari publicatâ poezii tu Antologia lirică aromână, Editura Univers, 1975, tu antologia “Unu Veac De Poezie Aromâne”, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1985.

S-NU PISTUSEŞŢÂ, O MOARTE

Fudzirâ!… Hârâsea-ti o moarte, hârâsea-ti!
Dişcľidi laea-ţ poartâ, câ azâ, sânâtati,
Virdeaţâ, pońi, lilici va s-cadâ tu-a ta mânâ!
Ia cľeamâ-ţ soea-ntreagâ, ia cľeamâ-ţ-u sâ-ľi ţânâ
Aţeľi ţi nu voru s-intrâ tu casa-ţ muhlidzătâ,
Tu casa-a ta di-iu vroarâ nâ boaţi nu-i avdzătâ!
Ti vedu, afurisitâ, cumu gioţ ş-cânţ’ di haraua;
Ti stuluseşţ’ tu nauâ tâş ca nâ-nveastâ nauâ,
Ş-aştepţâ ta s-baţ curuńi, curuńili-ţ afumati,
Cu mâna a ta lâvoasâ, pi frămţâli curati!

S-nu pistuseşţâ, o moarte, câ va nâ seţ fântâna
Cu gura-ţ farfańeacâ! Nu duţi doru Rămăna
Ti-aţeľi ţi yinu cu tini, câ vatra ľi-easti-mplinâ!
Niorľi tuţ din lumi, a soarilii luńinâ,
Cu truplu a loru câtrani nu a s-poatâ ta s-nâ chearâ!
Nâ şcâmbâ arucutitâ tu vali nu-a s-asparâ
Pi unu munti analtu di şcâmbi! Aşi şi Rămănamea,
Tu aestâ mintireaji şi-tu alti hăľiuri, ‘namea
Nu va-ľi si-astingâ vroarâ! Fumeaľea a ľei ľi-u mari
Aţelu ţ-i datu s-alumtâ, di moarti nu s-aspari!

Niciun comentariu: