luni, 17 decembrie 2007

DHESPA CARANICA-OLARIU

S-amintă tu 4-li di Alunaru 1920, Doľeani, ningâ Veria, ş-muri tu anlu 1999. Feaţi şcoala primarâ română Doľeani. Tu 1931 fumeaľea s-trapsi tu Românie. Dupâ liceu, si scrie Bucureşti la “Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale” luânda ş-diploma tu anlu 1943. Idhyiulu chiro, di-tu anlu 1940, si scrie şi la “Facultatea de Medicină” di Bucureşti. Lucră ca yeatresâ pânâ tu Iuliu 1958, cându fu condamnatâ la 25 di ańi ahapsi, câ ľi-avea câdzutâ tu mânâ şi-avea cititâ niscânti poezii di Radu Gyr şi Nichifor Crainic, doi mări poeţ româńi aflaţ tu-ahapsi. Fu sâlghitâ di-tu ahapsi tu Alunaru 1964. Pri armâneaşti ari publicatâ poeziili a ľei tu cartea “Scântealji tu Colasi”, Editura Cartea Aromânâ, 1997.

MUMA-A MEA, IU HII

Muma-a mea, iu hii ca s-şedz
unâ tenghi ningâ io,
s-ńi ľeai mâna şi s-mi vedz
c-ardu focu di pirito.

S-mi mutreşti cu-ocľi-ţ buńi,
s-ţ-aduchescu tutâ vrearea,
di pri dzeana-a mea s-aduńi
tutâ heavra, tutâ hearea.

Di pri dzeana-a ta s-ńi chicâ
unâ lâcrimâ di-aroauâ.
Io s-u beau ş-nu amu fricâ
di lângoarea-aestâ-arauâ.

S-ńi dzâţi maşi unu singuru zboru
di tru inima-a ta sâmtâ.
Io s-lu-ascultu, maş cu doru,
ca nâ boaţi ţi discântâ.

Fruntea s-ńi-u-arâţeşti lişoru
cu a dzeadzitloru mâyie
şi aoa, ca s-hibâ s-moru,
tini s-ńi hii Stâmârie.

Niciun comentariu: