luni, 17 decembrie 2007

MATILDA CARAGIU-MARIOŢEANU

S-amintă tu 20-li di Alunaru 1927, Hrupişti (Aryos Orestikon) di-tu Machedonia grâţeascâ. Tu anlu 1928, fumeaľea s-mută tu Rumanii şi fu colonizatâ tu hoara Sârsânlar di-tu Cadrilater, Dobrogea di Sudu. Feaţi şcoala primarâ Sârsânlar. Bitiseaşti Facultatea de Litere şi Filozofie tu anlu 1951. Agiumsi asistentâ universitarâ la Secţia di Deactologie a profesorului Tache Papahagi. Easti membru corespondentu al Academiei Române, 12 noembrie 1993. Ari publicatâ multi cărţâ di speţialitatea a ľei ca filolog. Cărţâ di poezie: Di nuntru şi-di noafoarâ. Stihuri armâneşti/ Din nâuntru şi din afară. Stihuri aromâne. Ed. “Cartea Româneascâ”, Bucureşti, 1994. Di nuntru şi-di nafoarâ. Stihuri armâneşti/ De dedans et de dehors. Poemes aroumains/ Din năuntru şi din afară. Stihuri aromâne, Editura micRomania, Charleroi; 1999, tu Belgia. Neuri /Zăpezi /Neiges, 13 poemi/ poeme/ poèmes, Editura Logos, Bucureşti, 2002. DICŢIONAR AROMÂN (MACEDO-VLAH). DIARO. A – D, Editura Enciclopedică Bucureşti – 1997. MANUAL DE AROMÂNĂ CARTI TRÂ ÎNVIŢARI ARMÂNEAŞTI, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, Bucureşti, 2005.

BISEARICA A MEA

Bisearica a mea-i ţerlu.
Easti vimtulu ţi-adiľi
anamisa di mini ş-di Elu
fârâ muri
fârâ sturi
fârâ acupirimintu
cu inima-ńi câmbanâ
ţi s-frândzi di bâteari
di vreari.

Bisearica a mea-i ţerlu,
cu aţili a mintiľei
spânticânda nioriľi
mi-alinu
ascapu di strańi
di oamińi
di pulbiri
di iţi s-tradzi pri-n padi.

Bisearica a mea…
easti ţerlu:
câ pi locu
easti acâţatu şi-ncruţiľeatu

hiľilu a Omlui.

OARA A-NSIRĂRIĽEI

Spuni-ńi Doamne, câtâ iu-i Scâpitata?
Câtâ cari parti a lumiľei
şi a lunâľei
va-ńi tornu faţa
tu-aumbrâ?

Ńi-u doru di-aumbra fârâ urmâ.
Mi doari luńina
ţi u portu
amânatu
tu mini-ńi…

Spuni-ńi, Doamne, câtâ iu-i Scâpâtata?
Di câtâ iu yini Elu, Soarili,
cându dipuni?
Ńi-u doru di-aumbra fârâ urmâ,
di oara aţea, unâ,
a-Nsirăriľei
cându Vinita şi Vgata
si-mpriunâ…

Niciun comentariu: