luni, 17 decembrie 2007

COSTA GULI

S-amintâ pi 21-li di Şcurtu 1916 tu Livădz, hoarâ armâneascâ di-tu Grâţii. Bitisi şcoala primarâ din Livădz, tu 1926 s-mutâ cu tutâ fumeaľea Silistra, tu Românii. Feaţi Facultatea de Letere şi Filozofie şi Facultatea de Drept. Deadun cu H. Cândroveanu, K. Iorgoveanu, şi Ioan Cutova publicâ tu cartea M.Eminescu – Poezii (Bucureşti, Editura Minerva, 1981), transpuniri pri limba armâneascâ di-tu poeziili-a marlui poetu românu Eminescu. Poezili a lui furâ aleapti ş-bâgati tu antologia Un Veac de poezie aromână. Editura Cartea Aromânâ îľi tipusi cartea “Soneti”, armâneaşti-româneşti, tu anlu 1990. Muri tu anlu 1985, Bucureşti.

ACLO

Aclo, iu ţerlu şi-ari cu loclu andâmâsitâ
Iar soarli t-unâ-amari di focu îşi cheari torlu,
Aclo, iu-i caplu ş-niţi nu easti bitisita,
I sinuru nău. Acloţi, pi scamnu sta Nizborlu.

Aclo, iu ţerlu-ncľidi a ocľiloru videari
Ş-anângâsea nu treaţi didindi di citie,
Aclo, iu s-dânâseaşti a vimtului puteari,
I altu nomu. Acloţi,- irini şi-armunie.

Aclo, iu ţerlu-mpadi dipuni ş-başi loclu
Ş-tu malâmâ di piri anoatâ-ascâpitatlu,
Aclo, iu-i isihie ş-tâţerli ascundu-agioclu,

I altu locu. Acloţi tacu plângulu şi uhtatlu,
Ş-nu poati mintea s-treacâ di sinurili-ľi di focu –
Aclo, umutea ńi-easti ta s-ńi aflu şi-eu unu locu.

SUMU IDHYIULU POMU

Cumu potu ta s-u agârşescu dzua-aţea
Di toamnâ, cându tu ascâpitatu,
Sumu idhyiulu pomu a nostu,-ascuturatu,
Ńi-dzâseşi câ ti altu inima-ţ bâtea?

Ţ-u-aveai ligatâ cu asprigiuratu
Ti tutâ eta vrearea-ţ di a mea,
Ş-ti-atea nu-achicâseamu cumu di s-putea
Giuratlu s-hibâ ahâtu lişoru câlcatu.

Tu oarâ ţi nâ cunuscuşi dzâseşi
Câ protlu focu ti mini lu-apriseşi
Tu inimâ, ş-câ niţiunâ vreari

Nu-ľi deadi pân-atumţealui dureari.
Ti-aţea ti ntrebu, dup-ahâţ ańi, s-ńi spuńi
Ţi zboarâ furâ buni ş-ţi minciuńi?

Niciun comentariu: