sâmbătă, 24 noiembrie 2007

TOMA ENACHE

Amintatu tu 1 di Brumaru 1970 tu hoara Kogâlniceanu, ninga câsâbălu Constanţa di-tu Românii. Bitisi prota Facultatea di Zootehnii di Bucureşti ş-tu anlu 1997 bitisi ş-daua facultati, di Regii Teatru tu Bucureşti. Cărţi, traduceri: -Traducerea tu armâneaşti a poeziiloru “Luceafărul” di Mihai Eminescu , “Corbulu” di E.A. Poe, - piesa di teatru “Conu Leonida faţă cu reacţiunea” di Caragiale. Ari scriatâ dauâ cărţi di poezii pri limba română şi cartea “ Picurarlu a ideilor” pri armâneaşti şi româneaşti, Editura Fundaţiei Culturale Aromâne “Sfânta Ana”, Bucureşti, 2004.

AHAPSEA ALI MINTI

Iţi minduitâ easti unâ arcari pi cruţi,
Unâ pideapsâ ti unâ amârtie veacľe.
Caplu a meu aruptu di moarti
sta spindzuratu di banâ şi di murmintu;
tu iţi idee easti unu vampiru şi unu anyilu.
Lipseaşti maşi telea di avârliga s-u taľe
şi s-fudz…
vahi va ti tihiseşti tu pirmithi,
vahi tu unâ lungâ agârşeari.
Ia, aşi va s-agiundz avigľitoru
şi va s-badz oarâ ca vârnu s-nu scapâ
şi s-da di-arşini mârata carafetâ.
Ma s-hii avigľitoru, taha tini nu va s-vedz
cându va s-nedz priimnari.

S-nu ţiva di faţ lavâ
şi s-amińi cu tufechea tu tini
câ va ti avdâ şi va ti ducâ s-ti vatâmâ.
dipu pi gardulu ţi vrea s-lu-arsarâ.
Cumu anviţămu, cându moari unâ ANVIRINARI
yini HARAUA sâ spunâ condoleanti;
Aşi niheamâ câti niheamâ
ahurhimu s-undzimu cu şcreta di moarti,
şi s-u vremu ş-nâ îngrupămu,
ninti nâ mânâ, deapoea unâ idee
ş-tu soni, Noi.

Niciun comentariu: