luni, 17 decembrie 2007

DUMITRU BACU

S-amintă Grâmâticuva, tu 14-li di Şcurtu 1925, iu feaţi ş-proţľi ańi di nviţâturâ la sculia armâneascâ din hoarâ. Liceulu-l feaţi Grebini şi Sârunâ. Si scrie apoea la Facultatea di Politehnicâ, Bucureşti, ma nu bitisi. Tu anlu 1949, easti ‘ncľisu di comunişti ş-feaţi şapti ańi-di ahapsi. Sâlâghitu di ahapsi, fudzi Paris, iu-ş tricu bana pânâ ş-ncľisi ocľi tu dzua 9-li di Sum-Medru 1997.Pri armâneaşti nu ari scriatâ multu. Publică multi articuli ş-poezii tu revistili româneaşti di-tu xeani, ca Vatra di Freiburgu, tu Germanii, şi Cuvântul Românescu di Hamilton Ont. Canada. Fundaţia Culturale Aromâne “Dimândarea Pârintească”, publicâ cartea a lui: “Cântiţi tră niagărşeari”, 1996, cu poezii originali şi trâduţeari di-tu literatura universalâ.

CÂNTICU DI-TU CHEARI

Cându trimburarâ ploili arăţ pri dzeńi
Ş-câdzurâ moarti frândzâli di fagu,
Cârarea-n cheadicu lâcrâmă. Tu răni,
Mutrearea ş-treapsi ‘nyislu pri pragu.

Ca unghiľi mâcati di-arâvdari,
Sâpămu pri-tu cheri murminţâ trâ câftari.
Nu treamburâ, ca ninti, puiľi di vreari,
Ş-pi coarni ţachiľi nu-aducu întribări.

Tu padea iu-avinâmu ‘nâ oarâ vrearea,
Alagâ noaptea aumbri di stihii.
Nipâtidzâti mâńi dizńeardâ chearea,
Ş-cu zghicu – murminţâ nâ-ntreabâ ma himu yii!

MOARTEA ALU CHITA

Îndupâratu di Cheatra-alu Chita, Dumnidzălu!
Mâna, câpitińiu ş-u-adusi. Arâmasu,
Doarmi Bunlu dulţi. Ninga Elu, pârpasu,
Plândzi picurarlu, câ ş-chiru câşlâlu.

Ore, câtu ańi s-hibâ, di-anda dipunâ
Somnulu fârâ mardzińi? La mandra di Pleasâ,
Iarba di-avârliga nu-şi agiundzi, asteasa,
S-numirâ chiderli, ş-lâcrińi ţi virsă…

Cându alghi dimneaţa? Ningâ Elu, pri ţeru
Ardu doauâ lilici roşi di pircali…
Tu livadea veardi, ni stearpi, ni ńeali…
Maşi cupii di anghiľi, ş-unu cârligu flueru!…

Niciun comentariu: