luni, 17 decembrie 2007

THEOHAR MIHADAŞ

S-amintă Turyea, hoarâ armâneascâ di-tu Grâţii, tu 9-li di Brumaru 1918. Şcoala primarâ u feaţi tu hoara iu s-amintă şi ndoi ańi la liceulu românu di Grebini. Mihadaş bitisi Facultatea di Filozofii şi Litere di Bucureşti. Feaţi şapti ańi di-ahapsi şi lucru greu la Canalul Dunârea-Marea Neagrâ. Ari scriatâ nsus di yinyiţ cărţâ di poezii şi prozâ, aproapi tuti tu limba româneascâ. Pri armâneaşti: Botsli di Didindi, Editura Cartea Aromânâ, 1992, Catreni, Editura Cartea Aromânâ, 1998, shi Oarâ di Hari shi Alti Puizii, Editura Cartea Aromânâ, 1998 . Muri tu anlu 1996.

DI VREARI LAI

Vai yinu-ca furlu, ta s-ti ľeau,
Tu-ascâpitatu di soari,
Vai yinu … peagalea, ca tu yisu,
Cu seamni, fârâ zboari.

Pri albul calu a meu, deadunu
Va-ncâlicămu ayońea-
Ş-va-armânâ uşili virăńi,
Ş-v-armânâ ermâ-angońea!

Avra araţi va nâ ľea-
Cu ţi ańiurizmadâ!
Ş-pri lăiľi munţâ-steaua-a mea
Va sta ca nâ lambadâ!

Tu loclu iu va agiundzeamu,
Lilicili suntu steali,
Şi steali suntu pri faţa-a ta,
Oh, lăcrińili-a meali!…

BLÂSTEMLU DI MUMÂ

“Ma s-fudz d-aoa, hiľi Teohari,
Hâiri ş-prucucii nu v-adari,-
Ma s-fudz di-aoa, şi s-li-agârşeşti
A noastri tuti, armâneşti”.

Acşiţi mi blâstimă dada,
Cându fudzi, tu măńi cu-aprinsâ dzada.
Nafoarâ noapti ş-eara, ş-ploai da
Tu inima-a ľei, handa, handa!
Ftoh îńi fudzi di-aoa, ftoh mi nturnai,
Hâiri ş-prucuchii nu-adrai …

Ma s-armânai, vai aveai hiľi,
Ş-cupii di oi ninumirati,
Vai aveai nipoţ mulţâ, mulţâ-
Ş-pi la câşeri, ş-acasâ, disculţâ …
Ş-vai ti-tińisea duńeaua tutâ-
Ş-aţea-nviţata, ş-aţea hutâ …

A, ma tini u angânaş câţaua,
Tahina-tahina, tu oara-aţea-araua …
Ti fâţeş afanu şi ńi ti lo draclu-
Ta s-umpli cu pâradz, golu saclu!
Na, tora, mâcâ-ľi, ta s-ti saturi,
Fâ-ľi fârinâ, fâ-ţ-ľi aloaturi,
Andupsicâ, na, plâscânea,
Pusca di-tru vuţelâ bea!

Fidanea featâ ţi ti vru,
Di dorlu-a tâu mintea-ş-chiru!
Nu-i amartii, vâtâmari?
Nu s-aflâ crimâ cama mari …
Va-li plâteşti tuti, tuti,-
Tu bana-aestâ, ş-tu-alti, multi.

Tora, adunâ-ti tu-angońea
Armasâ ermâ, agońea-agońea,
Ş-acloţi, somnulu s-nu ti-acaţâ –
Umbra, câlcatâ di lâeaţâ!

Pânâ vai yinu, s-ti ľeau, s-ti-aducu
Tu ermi locuri, ermu-cucu;
Pânâ s-ti ľeau, s-ti-aducu cu mini
Tu fâr-di mardzina grâmini …
Aclo si s-facâ apâ ş-sari
Blâstemlu-aestu, fâr-di ľirtari!

Niciun comentariu: