duminică, 12 iulie 2009

HRISTU CÂNDROVEANU

Scritor, critic literar, publicistu, ziaristu, editor. S-amintă 5-li di Şcurtu 1928, tu hoara Babuc, giudeţlu Durostor di-tu Cadrilater. Şcoala primarâ u feaţi tru hoara pârinteascâ şi liceulu lu nchisi Silistra ş-lu bitisi tru Românii di ispetea câ Silistra câdzu sumu Vuryârie.

Ari publicatâ:” Antologia Liricâ Aromână, 1975”, “Antologie de Proză Aromână,” Editura Univers, 1977, Un Veac de poezie Aromână, colaboraţie cu Kira Iorgoveanu, Editura Cartea Românească, 1985. Editeadzâ şi conduţi ca directoru revista Deşteptarea – Revista Aromânilor, suplimentu a revistâľei Deşteptarea, revista Dimândarea. Antologia poeziei străine în grai aromân, Editura Fundaţiei Culturale Aromâne “Dimândarea Părintească” Bucureşti 2000, Antologia poeziei române clasice şi moderne în grai aromân, Editura Fundaţiei Aromână “Dimândarea Părintească”, Bucureşti 2003, Antologia poeziei române contemporane în grai aromân, Editura Fundaţiei Culturale Aromâne “Dimândarea Părintească”, Bucureşti, 2004, Caleidoscop aromân tu 5 tomuri tot la Editura Fundaţie Culturale Aromâne “Dimândarea Părintească”, ABECEDAR ROMÂN – AROMÂN, colaboraţie cu Eugenia Cândroveanu, Editura Fundaţiei Culturale Aromâne “Dimândarea Părintească”, Bucureşti, 1997. “Erori de Calcul, poezi”, Editura Fundaţei Culturale Aromâne “Dimândarea Părintească”, Bucureşti.


DIASPORÂ


Diasporâ şcretâ armânâ –

Tut loclu, nâ lume acaţ,

Maşi etili vahi va ş-u spunâ

Câti li vedz, ş-ma li tradz!

Cu suflitlu ranâ-aranâ,

Sorľi a tâi nu luţesc…

Tirańea a ta transilvanâ –

Maşi transilvańi u-aduchescu!

Ţ-grescu di tru Isturìe,

Boţi di păpâńi stri Sârunâ…

Fara-nâ vrutâ nu-anyie?

Isnafea-nâ iar nu-a si-adunâ?…

Pindul, Tomor, Peristere…

Toarili a noastri nâ grescu,

Ş-nâ ngreacâ pri sufliti, ere!

Ş-armâńiľi arâescu, arâescu…


EVLUYISIRE


Ş-astândzâ,

ş-mâni –

ca aèri,

ca totna –

creftu ş-nifânâtit va s-intru,

ş-sirin ca Luna

în fârâ di sinur

grâdińili di meri!

Aroşlu şi albul a

poamilor lor –

diadun va mi-acľeamâ,

ş-diznou

va lâ escu

culegâtor!

Mearili,

cu lâcrińi di-aroauâ pri eali –

va li azmulg

drept di pi dedz,

ş-apoia

va-ńi li analţ

steali,

pri terlu din mini!

Ş-va-ńi mi hrânescu –

cu seati,

s-mi satur cu poamili toati –

cu fapta,

cu mintea,

pri-aradhâ –

creftili,

coaptili,

pân’ amânat,

în marea mea

noapti…

Vluyie –

a voauâ,

cari li siminat trâ noi

ş-li featiţ s-acreascâ

tru aloatlu a loclui di-aoa,

trâ haraua a noastrâ lumeascâ!


SCRIATA


Arâeşti pâdurea,

Cupaciľi auşi dipunâ,

Dipunâ –

Ş-ceatia

I mpadi…

Eu singur,

Cu cheptlu-ńi,

Aţia –

Iu uranolu archişurâ,

Cadi!

Corba-ńi scriatâ, -

Cum s-ti arâd,

S-ti dipun?

Câ tini ţ-eşti oarbâ,

Iar noi –

Un câti un!…


VÂRYEARI


Oh, Dumnidzale,

cum di ńi-u ľiai dit luńinâ

deaga di hearhic –

di albi lilici,

ca neaua dit albul Yinar?

Ş-ńi-u ľiai

deaga di mer, bubuchisitâ,

ş-lilicili aroşi –

ca apirita în meslu di Mai!…

Alasâ-ńi-ľi ş-soţľi,

ş-fumeaľea di-arviyra

ş-fraţľi,surărili,

pârinţâľi,

pâpăńiľi –

paradhislu-a meu!…

Ş-duńeaua alas-ńi-u

ş-nâsâ – luńina, grâdińi!

Aminâ-ńi, Hârdzite –

corba di chisâ,

câ Ţi-eşti maşi lilici

ş-luńinâ,

aţia îndzeanâ, -

ţi li vrei ş-stealili-a meali…?

Aminâ-ńi cât poţi

întunicarea,

ş-alas-ńi lilicili,

luńina di-aoa,

tra s-yin cu haraua –

s-dipun

i s-mi-alin

pân’ di Tini!